U nás si vybere každý

Podnikatelské úvěry

Úvěry na míru pro malé a střední firmy i OSVČ.

Spotřebitelské půjčky

Bezúčelové půjčky od 100 000 Kč s rychlým vyřízením.

Investice

Zhodnoťte své volné finanční prostředky s výnosem až 17 % p.a.

Slovník pojmů

Anuita

Pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh, zpravidla roční platba. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku (viz Úrok). S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru. Hodnoty anuit pro různé úrokové míry a různý počet splátek se v praxi zjišťují pomocí úrokových tabulek.

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba splatnosti

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (finanční instituce) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy.

Insolvence

Insolventnost, platební neschopnost dlužníka. Stav, kdy jednotlivec, nebo firma není schopen splatit své závazky v termínu.

Investice

Ekonomická činnost, při které se subjekty vzdávají současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti.

Jistina

Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

Konsolidace

Upevnění popř. uspořádání hospodářských poměrů, zajištění hospodářských poměrů, nebo též přeměna krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.

Konsolidace půjček

Splacení dříve poskytnutých existujících úvěrů a půjček novým úvěrem

List vlastnictví

Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti např. věcná břemena nebo zástavní právo a další údaje.

LTV

Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Číslo značí procento z ceny nemovitosti z které lze vypočítat maximální výše hypotečního úvěru. (Udává se v procentech pokud potřebuji půjčit 800 000 Kč a vlastním nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč tím pádem je LTV = 80 %).

LTI

Je indikátor schopnosti klienta splácet úvěr a počítá se jako poměr výše úvěru ku čistému ročnímu příjmu. LTI = výše úvěru / čistý roční příjem.

Movitý majetek

Za movitý majetek se považuje: osobní automobily, motocykly a jiné dopravní prostředky, obrazy, sochy a jiné umělecké předměty, sbírky, šperky, výrobní zařízení a stroje, cenné papíry, peněžní prostředky, vklady na účtech bank a majetková práva (např. autorská, jiná majetková práva a nároky na pohledávky)

Nemovitosti

Za nemovitý majetek se považuje: Zemědělská půda - orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dopravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby.

Plomba

Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou.

Pohledávka

Nárok věřitele na peněžní příp. věcné plnění ze strany dlužníka. Vzniká obvykle poskytnutím úvěru. V bilanci tvoří pohledávky položku na straně aktiv.

Procentní bod

Rozdíl mezi dvěma procentními údaji. (Například pokles úroku z úvěru z 10 na 9 % není poklesem o procento, ale o procentní bod.)

Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy. Více zde.

Předmět dozajištění

Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

Předmět zajištění

Nemovitý nebo movitý majetek, který slouží jakou záruka pro finanční instituci.

Refinancování

Poskytování úvěrů centrální bankou komerčním bankám a spořitelnám.

RPSN

Je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o "výhodnosti" spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.

Ručitel

Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem

Splatnost

Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.

Spotřební (spotřebitelský) úvěr

Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod.

Umořování

Splácení dluhu.

Úrok

Cena peněz, úplata za poskytnutí úvěru. Úroková míra, průměr úrokových sazeb stejných či podobných druhů úvěrů na trhu. Rozlišujeme nominální a reálnou úrokovou míru: Nominální úroková míra je dána skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o míru inflace. Je-li kladná, neztrácejí vklady věřitelů v bance svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje.

Úroková sazba

Konkrétní vyjádření ceny půjčení peněz v procentech.

Úvěr

Půjčka, přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek.

Úvěr splatný najednou v době splatnosti

Poskytnut na předem smluvenou dobu, po jejím skončení je uhrazen najednou. Úroky jsou splatné průběžně v dohodnutých periodách.

Věřitel

Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.

Zajištění

Spočívá v možnosti fixovat cenu finančního instrumentu ke sjednanému termínu pomocí derivátů.

Zajištění úvěru

V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná finanční institucí s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:- prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty- diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů- kontrola úvěrového subjektu a objektu.

Zástavce

Vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k úvěru.

Zástavní právo

Právo (finanční instituce) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje věřiteli uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch finanční instituce.

Zpětný leasing nemovitosti

Odprodej majetku do portfolia finanční instituce a jeho následný zpětný pronájem nájemcem - bývalým majitelem.

Rádi vám poradíme

Zavolejte nám nebo napište e-mail.

800 900 910 info@acema.cz
Zavolejte nám