U nás si vybere každý

Podnikatelské úvěry

Úvěry na míru pro malé a střední firmy i OSVČ.

Spotřebitelské půjčky

Bezúčelové půjčky od 100 000 Kč s rychlým vyřízením.

Investice

Zhodnoťte své volné finanční prostředky s výnosem až 17 % p.a.

Časté dotazy

Spotřebitelský úvěr je nutné zajistit jakoukoli nemovitostí v osobním vlastnictví. Zajištění probíhá formou zástavního práva, tj. obdobně jako u standardních hypotečních úvěrů.

K ručení je vhodný byt, rodinný dům, chata, obchodní prostor, kancelář nebo pozemek.

Vždy budeme individuálně posuzovat vaši schopnost půjčku splácet, tak aby příliš vysoké splátky nemohly ohrozit vaši životní úroveň. Aktuální stav nebo životní situace je jednoznačně určujícím faktorem pro poskytnutí, či neposkytnutí půjčky.

Před uzavřením smlouvy neplatíte žádné poplatky ani zálohy.

Zástava je právnický termín, který označuje to, čím ručíte za půjčku. U půjček ACEMA je zástavou vaše nemovitost.

Smlouva o zástavním právu musí být písemná, zástava a pohledávka musí být uvedena nezaměnitelným způsobem (tzn. den a právní důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše, splatnost, výše úroků a výše úroků z prodlení).

Pokud je zástavou nemovitá věc, která je evidovaná v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru. Když není v katastru evidovaná, je nutný zápis do Rejstříku zástav.

Jestliže dlužník (vy) nesplní svůj závazek řádně a včas, má věřitel (ACEMA) možnost dosáhnout uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. To, že se zástava musí prodat a teprve z výtěžku tohoto prodeje se uspokojí dlužníkovy pohledávky, stanoví zákon a nejde se dohodnout jinak. Nejde např. smluvně dojednat, že by si věřitel zástavu ponechal ve svém vlastnictví (tzv. propadná zástava). Nejčastěji dochází ke zpeněžení ve veřejné dražbě.

Informace o průběhu vyřízení půjčky, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení úvěruschopnosti jsou uvedeny v Procesu poskytování půjčky.

Pokud jste někdy měli potíže se splácením půjček je možné, že jste se dostali do některého z registru dlužníků. Kvůli tomu jste pro banku rizikový klient, a tak vám zamítne půjčku nebo možnost konsolidace. Další možností je, že jsou vaše měsíční příjmy nízké a nesplňují interní kritéria. Pokud nemáte dostatečnou platební historii, nemusí vám banka taktéž vyhovět.

Nic na tom nezmění ani to, že máte dostatečné prostředky ke splácení. Bankovní instituce mají všeobecně velmi přísná schvalovací kritéria.

U nás vše posuzujeme individuálně, přičemž dbáme na to, aby výše splátek všech vašich závazků neovlivnila vaši životní úroveň.

Odpověď je jednoduchá. Pro banku musíte být zajímavý, zdravý, mladý, zaměstnaný, bohatý, a to vše musíte řádně ve všech možných i nemožných potvrzeních doložit. Pokud cokoli z toho nemáte, půjčku vám podle interních předpisů zamítnou.

My naopak každou žádost posuzujeme individuálně, máme rovněž jasná pravidla a tím hlavním je, aby splácení půjček neohrozilo vaši životní úroveň. Dokážeme však zohlednit i okolnosti, které se nevejdou do bankovních kolonek.

U nás klademe důraz na rychlé a zodpovědné vyřízení žádosti. Zároveň vám bude náš úvěrový specialista věnovat tolik času, aby vám bylo vše jasné.

Půjčku je možné předčasně splatit kdykoliv. Podmínky se však liší v závislosti na tom, jaký úvěrový produkt využíváte.

V případě spotřebitelského úvěrů máme právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

V případe podnikatelského úvěru máme právo na poplatek za předčasné splacení. Navíc máte možnost využít mimořádné splátky každý 13. měsíc zdarma.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.

V případě nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru spotřebitelem může nastat jedna nebo více z níže uvedených situaci:

povinnost zaplatit úrok z prodlení z nesplacené části jistiny, úroku z úvěru, poplatku, smluvních pokut, nákladů spojených s uplatněním a vymáháním pohledávky

povinnost zaplatit náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním a vymáháním pohledávky

povinnost zaplatit smluvní pokutu (výčet jednotlivých smluvních pokut je uveden v čl. 5 odst. 6 ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, jejíž vzor je uveden na webových stránkách společnosti v sekci dokumenty ke stažení

odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru společností ACEMA Credit Czech, a.s.

zesplatnění úvěru.

Pokud se u vás situace vyvine tak, že nebudete schopni dlouhodobě platit, opět je nutné nám dát vědět. Pak s tím můžeme počítat a navrhnout vám nový splátkový kalendář, který vám bude lépe vyhovovat. Pokud byste tuto situaci dlouhodobě neřešili a dostali se do prodlení se splácením u více jak dvou splátek, nebo nezaplatili jednu splátku déle než tři měsíce, ztratíte výhodu splátkového kalendáře. Navíc pak můžeme požadovat doplacení celkové dlužné částky zpravidla do 30 dnů. Detailnější informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách, čl. 6.

Poskytujeme půjčky od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč se splatností až 20 let. Délku splatnosti si volíte sami podle vašeho přání a možností. Na dohodnuté době splácení netrváme, kdykoli můžete pomocí jednorázové splátky splatit celou zbývající výši úvěru.

Splácet můžete převodem z účtu, jen po vás budeme chtít zřízení trvalého příkazu k úhradě. Splácí se měsíční splátkou, tj. 12 splátek ročně. Samozřejmostí je možnost mimořádné splátky, čímž si můžete snížit následující pravidelné měsíční splátky. Splácení je anuitní.

Co je anuitní splácení?
Půjčky se nejčastěji splácejí anuitním způsobem, tj. konstantními splátkami, které se po celou dobu splácení nemění. To samozřejmě platí pouze za předpokladu, že se během splácení nezmění úroková sazba. V praxi k tomu však může dojít po každém skončení doby fixace, výši splátky je pak třeba změně přizpůsobit. Výhodou anuitního splácení je přehlednost a jednoduchost.

Každá anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje dvě složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušeně řečeno první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh, druhá složka je platba bance či jiné instituci za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v anuitě v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje. Pro vás se ale nic nemění, splátky jsou dohodnuté a o všech poplatcích víte, žádné poplatky nejsou skryté.

Shrnutí:
Splácet budete měsíční splátkou, tj. 12 splátek ročně
Splácet můžete převodem z účtu, jen si musíte zřídit trvalý příkaz
Předčasné splacení úvěru je možné kdykoli
Bez doplacení úroku za zbývající období
Za smluvní poplatek, bez pokut a sankcí

U nás v ACEMA klademe důraz na rychlé vyřízení žádosti. Zároveň vám náš úvěrový specialista bude věnovat tolik času, dokud vám nebude vše jasné.

V případě nespokojenosti s poskytovanými službami nebo produkty má Spotřebitel právo danou službu či produkt reklamovat či vznést stížnost. Informace o postupech spojených s reklamacemi a stížnostmi jsou uvedeny na stránce https://acema.cz/kontakt/reklamace-a-stiznosti.

Dohled nad naší činností vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, vykonává dohled nad námi do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle zákona 257/2016 Sb., nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ACEMA poskytuje půjčky bez omezení účelu popř. s účelem bydlení a rekonstrukce.

Reprezentativní příklad: výše úvěru 500 000 Kč, úroková sazba 13 % p.a., počet splátek 120, 119 x výše splátky 7 820 Kč + poslední splátka 7 709,09 Kč. Celkově splatná částka spotřebitelem 981 289,99 Kč. RPSN činí 17,8808 % a výpočet je založen na předpokladu, že úvěr je čerpán okamžitě jednorázově. Dále jsou s úvěrem spojeny jednorázové náklady: Náklad ve výši 3 000 Kč za zápis do katastru nemovitostí, poplatek závazková provize 8 % z výše úvěru tzn. 40 000 Kč (tyto poplatky neplatíte předem, jsou strženy oproti čerpání úvěru). Výsledná částka, vyplacená klientovi po odečtení poplatků činí 457 000 Kč.

Informace o typech a aktuálních úrokových sazeb najdete v sekci Půjčky a úvěry.

ACEMA Credit Czech, a.s. neposkytuje svým klientům rady (dle zákona 257/2016 Sb. §85, odst. 1) ohledně výběru vhodného finančního produktu.

Rádi vám poradíme

Zavolejte nám nebo napište e-mail.

800 900 910 info@acema.cz
Zavolejte nám